Réunion d'information „De Landwirtschaftsministär am Déngscht vun de Gemengen“ 26.03.2018